Om materialet

Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet, Chartern, är en gemensam Europeisk checklista för verksamhetsutveckling.

Chartern bygger på centrala måldokument antagna inom EU och Europarådet och speglar en samlad europeisk kunskap och erfarenhet av vad som krävs för att säkerställa kvalitet i öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Med ’Chartern’ som måttstock synliggörs vad som behöver utvecklas för att verksamheten skall fungera så bra som möjligt.

Det här materialet riktar sig till dig som vill använda chartern för att få igång en lokal utvecklingsprocess och kvalitetssäkra din verksamhet. Du kan vara chef, arbeta som fritidsledare, vara en aktiv ungdom eller sitta i en politisk nämnd – det viktiga är att du vill utveckla verksamheten.

Oavsett om du själv har en klar bild av vad som behöver utvecklas eller inte så måste allt utvecklingsarbete bygga på dialog.  Syftet med det här materialet är därför att stimulera till och stödja en konstruktiv dialog, att skapa förutsättningar för att ni skall kunna mötas i en gemensam förståelse för verksamheten och på vad sätt den behöver utvecklas.

För att passa olika användare är det uppdelat i korta fristående delar och kan laddas ner som film, PowerPoint-presentation och PDF. Till varje del finns också nedladdningsbara diskussionsfrågor.

Materialet är framtaget av KEKS på uppdrag av Nationella arbetsgruppen för Europe Goes Local, EGL Sverige. Arbetsgruppen har till uppgift att stimulera och stödja implementeringen av chartern. Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp att arbeta med materialet. Du är också välkommen att kontakta oss om du har tips eller idéer kring hur vi kan arbeta vidare med materialet och implementeringen av chartern.

Guide till Changemakers kit

Changemakers kit är en web-baserad verktygslåda för verksamhetsutveckling framtagen inom ramen för Europe Goes Local med syftet att stödja implementeringen av chartern.

Ladda ner guiden som PowerPoint, som PDF.

Bra att veta!

I olika delar av materialet finns referenser till aktörer och begrepp som kan vara okända för många. Här hittar du förklaringar och bakgrundsinformation som kan vara bra att ha om du ska leda en utvecklingsprocess.

Ladda ner Bra att veta som PDF.

Sök finansiering för att arbeta med chartern!

Regionala och/eller nationella nätverk kunde fram till 10 maj söka bidrag från MUCF för att göra insatser kopplade till chartern. Målet med dessa insatser ska vara att ”de lokala öppna fritids- och ungdomsverksamheter som deltar i planerade insatser har god kännedom om befintligt stödmaterial och aktivt använder detta för att utveckla verksamheten i enlighet med charterns principer och riktlinjer”. Krav på insatserna är bland annat att bland de som nås även ska finnas personer i beslutsställning och att insatserna ska dokumenteras och följas upp. Medel kan sökas för omkostnader i form av till exempel lokaler, resor och digitala lösningar.


Kontaktperson: lars.nilsson@mucf.seTidsplan

26 mars
16 april
10 maj
15 juni
aug – nov
dec

Fortsättningsträff, information om ansökningsförfarande delges
Anbudsförfrågan till nätverken
Sista dag att inkomma med anbud
Besked anbud/avtal
Insatserna genomförs
Redovisning av insatser inkommer till myndigheten (ekonomisk redovisning)